LOCAL WEBSITES

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลนี้ (“ประกาศ”) แจ้งเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานที่ Vena Energy Pte. Ltd. (“เรา”, “พวกเรา”, หรือ “ของเรา”) อาจเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย หรือ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (the Personal Data Protection Act 2012 (“PDPA”)) และกฎหมายอื่นๆที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล รวมไปถึง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR“)) ที่ใช้บังคับ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราครอบครองหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเรา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองขององค์กรต่างๆ ที่เราได้ว่าจ้างเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจริงหรือไม่ ที่สามารถระบุตัวตนได้ว่าเกี่ยวกับคุณไม่ว่าจะเป็นทางตรง หรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น (a)จากข้อมูลนั้น หรือ (b)จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีหรือสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างรวมไปถึง:
  • ชื่อของคุณ ตำแหน่งการทำงาน ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลสถานที่ และ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์นี้ รวมไปทั้งคุกกี้ และที่อยู่ IP และ การระบุตัวตนออนไลน์อื่นๆ

การเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. คุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้:
  • ปฏิบัติต่อคุณตามภาระผูกพันในระหว่าง หรือที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการสัมมนาออนไลน์ ผลประกอบการรายไตรมาส รายงาน และงบการเงินต่างๆ
  • ยืนยันตัวตนของคุณ
  • ตอบกลับ จัดการ และประมวลผลคำถาม คำขอ ใบสมัคร ข้อร้องเรียน และคำติชมจากคุณ
  • จัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา
  • ส่งข้อมูลการตลาดให้กับคุณ รวมถึงการแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ ความคิดริเริ่มใหม่ๆของเรา
  • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักปฏิบัติ แนวทาง หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมาย และการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และ
  • การส่งต่อไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนบุคคลที่สามของเรา และหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 2. คุณรับทราบว่า เราจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2
 3. ภายใต้ขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2 เราจะ
  • ลดการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเพียงพอ เกี่ยวข้อง และจำกัดเพียงเพื่อการใช้งานที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลส่วนตัวนั้นถูกนำมาใช้งาน
  • เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง (โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลบุคคล) และหากจำเป็นจะมีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง เท่าที่เราทราบตามข้อมูลที่มีอยู่ และการคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการประมวลผล จะถูกลบหรือแก้ไข (ถ้ามี) โดยไม่รีรอ
  • เก็บข้อมูลในรูปแบบที่อนุญาตให้ระบุตัวตนของคุณได้ในช่วงเวลาที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น และ
  • ทำให้แน่ใจว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปในลักษณะที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการป้องกันการประมวลผลต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และการป้องกันข้อมูลจากการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ จากการทำลาย หรือจากความเสียหาย โดยใช้มาตรการทางเทคนิคหรือมาตรการขององค์กรที่เหมาะสม
 4. เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด ตามหลักความจำเป็นที่ต้องทราบ
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันในระหว่างหรือที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราตามที่คุณร้องขอ
  • กับบริษัทในเครือของเรา
  • แก่ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ตัวแทน และองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต หรือ
  • เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
 5. วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อข้างต้นอาจยังคงมีผลบังคับใช้แม้ในสถานการณ์ที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (เช่น การระบุตามสัญญา) ถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น (รวมถึง ระยะเวลาเพื่อให้เราสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเราภายใต้สัญญาใดๆ กับคุณ)

สิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 1. คุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง การลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ และการลบข้อมูลของคุณ
 2. คุณยังมีสิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอให้เราจัดเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราได้
 3. คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราจำกัดวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณเข้าใจว่าเราจำเป็นที่จะต้องได้รับและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณไว้เพื่อให้บริการแก่คุณ
 4. คุณสามารถสอบถามเรา ผ่านเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล เพื่อขอรับสำเนากิจกรรมการประมวลผลอัตโนมัติของเรา หากคุณเชื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้รับการประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย
 5. ในกรณีที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ PDPA และ GDPR ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 6. สิทธิ์ของคุณอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดใน PDPA และ GDPR หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ใดๆ ของคุณ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งคำขอไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมลตามรายละเอียด การติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง
 7. คุณทราบว่า คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมล ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย การคัดลอก การแก้ไข การกำจัด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่คล้ายกัน เราได้เลือกใช้มาตรการทั้งทางการบริหารจัดการ ทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม เช่น การป้องกันไวรัสล่าสุด การเข้ารหัส และการใช้ตัวกรองความเป็นส่วนตัว เพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บ และการส่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดโดยเรา และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายใน และต่อบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตของเรา ผู้ให้บริการ และตัวแทนฝ่ายบริการเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 2. อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และเราจะทำการตรวจสอบ และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างต่อเนื่อง

ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. โดยทั่วไปเราจะยึดถือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โปรดแจ้งเราหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยสามารถแจ้งผ่านทางเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางอีเมลตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรืออนุญาต
 2. เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบวิธีการที่ข้อมูลเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ในทันทีที่มีเหตุผลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป
 3. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา และโดยไม่มีเวลารีรอ
 4. คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวคุณ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 5. คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษา และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ภายนอกที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เราจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งไปนอกประเทศที่พำนักของคุณนั้นได้รับการคุ้มครองที่เพียงพอ และเราจะทำให้แน่ใจว่าการโอนนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึง PDPA และ GDPR ซึ่งมีผลบังคับใช้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

  1. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา หากคุณมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับนโยบาย และขั้นตอนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากคุณต้องการส่งคำขอต่างๆ ตามรูปแบบต่อไปนี้

  ผู้ติดต่อ: Ajay Kaushik
  ที่อยู่: 1 George Street #14-07 One George Street Singapore 049145
  อีเมล: [email protected]
  หมายเลขโทรศัพท์: +65 6950 0480

ผลบังคับใช้ของประกาศและการเปลี่ยนแปลงประกาศ

 1. ประกาศนี้ใช้ร่วมกับประกาศอื่น ข้อสัญญา และคำยินยอม ที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเรา
 2. เราอาจแก้ไขประกาศนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการแก้ไขดังกล่าวเกิดขึ้นโดยอ้างอิงจากวันที่ประกาศนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด การใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องถือเป็นการรับทราบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วันที่มีผลบังคับใช้: 22 มิถุนายน 2022
อัปเดตล่าสุด: 22 มิถุนายน 2022